Privacyvoorwaarden

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag informeren wij jou via onze Privacy Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Onze gegevens:
UX MAZE
Ravelijn 10 A
3905 NV Veenendaal
KvK-nummer: 50620762
BTW-nummer: NL002453864B63
www.uxmaze.nl
info@uxmaze.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens. 

Doel verwerking

  • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door UX MAZE
  • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan UX MAZE je persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst.
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
  • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens die wij verwerken bij het invullen van een contact formulier of het starten van een chat zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Wie verwerken mijn persoonsgegevens?

Naast dat UX MAZE de gegevens intern verwerkt maakt UX MAZE gebruik van de diensten van derden. Dit zijn personen of organisaties die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te versturen of sales funnels op te zetten. Op verzoek verstrekken wij een lijst met namen van de door ons ingeschakelde derden. Op basis hiervan kan op redelijke gronden bezwaar aangetekend worden tegen het inschakelen van deze derden. In dat geval gaan we in overleg om tot een werkbare oplossing te komen.

Waar slaan we je gegevens op?
We verwerken de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Enkele van onze verwerkers, kunnen gegevens opslaan buiten de EER, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Om je persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens die wij voor jou verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn. We streven er na dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Onze website heeft bijvoorbeeld een SSL certificaat en maken gebruik van een firewall om misbruik te voorkomen.

We beseffen dat de beveiligingseisen en de technologie voortdurend veranderen. Daarom spannen we ons in om de maatregelen die we op basis van dit artikel hebben genomen, voortdurend te evalueren en waar nodig te verscherpen, aan te vullen of te verbeteren. 

Wat doen wij om je gegevens geheim te houden?

Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die we voor jou verwerken, geheim te houden voor anderen. Daarbij gaat het om de gegevens die we van jou ontvangen. Hierover spreken we het volgende af:

Wij staan ervoor in dat al onze medewerkers zich houden aan deze geheimhoudingsplicht. Daarbij gaat het om medewerkers in de ruimste zin van het woord, dus ook stagiair(e)s en freelancers.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

  • als jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen; of
  • als er een wettelijke verplichting is om bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld aan het openbaar ministerie te verstrekken.

Als wij gebruikmaken van de diensten van een andere partij, zorgen wij er onvoorwaardelijk voor dat deze partij schriftelijk akkoord gaat met dezelfde geheimhoudingsplicht als die we met jou hebben afgesproken.

Wat zijn jouw rechten

Wil je precies weten welke persoonsgegevens wij van jouw hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@uxmaze.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@uxmaze.nl Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer, tablet of mobiele telefoon achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op jouw computer op te slaan. UX MAZE gebruikt cookies om het navigeren in en gebruiken van de website te vergemakkelijken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden standaard geplaatst. Deze cookies worden altijd geplaatst ook als je niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies. We hebben dit bijvoorbeeld nodig om je voorkeuren qua cookies vast te leggen.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytisch cookies, zo krijgen we inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze data kunnen we onze website verder optimaliseren om de gebruikerservaring te verbeteren. Bij een dergelijke cookies kun je denken aan Google Analytics.

Tracking cookies

Tracking cookies of marketingcookies, zijn cookies waarmee je surfgedrag wordt vastgelegd. Je wordt gevolgd als je verschillende websites bezoekt. Het doel hiervan is het weergeven van advertenties waarin je geïnteresseerd bent.

Wijzigingen

UX MAZE behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na aanpassing gebruik blijft maken van onze website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Op deze Privacy Policy is Nederlands recht van toepassing.